ประวัติผู้จัดทำ

  • 1. เด็กชาย นนทนันทน์ อุพงค์ เลขที่25

    2.นางสาว จันทรัศม์  สาวะจันทร์  เลขที่31

                                                    3.นางสาว วริศรา  ทาวรรณ์  เลขที่32

                                                    4.นางสาว ชญาภา  ขันธิพล  เลขที่35

   5.นางสาว ชัญญานุช  พิมพิรัตน์  เลขที่41

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/10

 

Advertisements